ne tür kumar lisansı alınabilir almanca 14

Akademik Bilgi Sistemi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

(3)Şef görev ve yetkileri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayı müdüre, başkan yardımcısına, başkana ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur. (2)  Müdürlük;  yukarıda sayılan görevler ile  Başkan  ve  bağlı  bulunulan  Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur. (2) Müdürlük; yukarıda sayılan görevler ile Başkan ve bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur. Madde 21-İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 2- Elektronik veya fiziki ortamda belediye başkanlığına hitaben gelen belgelerin e-belediye bilgi sistemine kayıtlarının yapılarak Belediye başkanının veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı/ Yazı işleri Müdürünün onayından sonra ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak.

  • 2- Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Memur, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı ve Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.
  • Olumsuz  bir  durumda konuyu müdüre yansıtarak müdürün bu konuda gerekli önlemleri almasını sağlamak.
  • (2)Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak Belediyenin bütçe teklifi Müdürlük tarafından hazırlanır. Birimlerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ile İdarenin stratejik planı ve yerel ihtiyaçlar ile ilgili mevzuat dikkate alınır. 3-Birimlerden gelip resmi kurumlara veya şahıslara giden evrakları zimmetle veya posta ile gönderir ve Belediyeye ait evrakları yine zimmetle teslim alır. Yazı İşleri Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur. 12- Başkan yardımcısı veya Başkan tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini takip eder ve Başkan yardımcısı veya Başkana bildirir. 4- Personelin izin planlarını yapar, izinlerinin kullanımını sağlar, rapor, doğum, ölüm ve vb. H)Başkanlık Makamı’na  iletilen şikâyet ve dileklere ilişkin telefon görüşmelerini ilgili birimlere iletip sonuçlan­masını takip etmek ve sonucu Özel Kalem Müdürüne bildirmek İle görevlidir. B) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

Lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya müfettişlerle birlikte vazife görürler. (4) Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi Başkanlık binasında asılır. Ayrıca, sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle ilan edilir. 13)Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel olarak AB’nin kuruluşu, yapısı, organları ve yerel yönetimlerle ilgili temel bilgiler)\. Canlı casino oyunlarıyla gerçek bir kumarhane deneyimi yaşa. bettilt güncel giriş\. G) Kurul Müdürlüğünce yapılan inceleme ve araştırmada; karakter, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak. (3) Giriş sınavı değerlendirme komisyonu sekretarya hizmetleri Teftiş Kurulu bürosunca yürütülür. MADDE 19- (1) Belediye müfettişliğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için giriş sınavını kazanmak zorundadır.

I)Görev ve sorumluluk alanlarında yer alan iş ve işlemlerin geliştirilmesine yönelik iyileştirme faaliyetlerini başlatmak ve iyileştirme planlarını hazırlamak ve üst makama onaylatmak. H)Görev ve sorumluluk alanlarında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacıyla gerekli olan düzeltici faaliyetleri başlatmak. P)Tüm personellerin mesai, çalışma, kılık kıyafet ve davranışları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak. H)Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili üst yönetimin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırma yapmak. M)Belediye sınırları içerisinde inşa edilecek parkların peyzaj projesine uygun düzenlemenin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. L)Stratejik planlama ve performans programına uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak. F) Gelen ve giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak ve her türlü yazışmayı zamanında yapmak. MADDE 7-(1) Belediye birimleri;5393 sayılı Belediye Kanun’unun 49’uncu maddesi ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları gereğince Soma Belediye Meclisince oluşturulan harcama birimlerinden biridir. 3)Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. 5)Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 3)İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

MADDE-14-Gençlik ve Spor Müdürlüğünde faaliyetler Müdür tarafından hazırlanan bir plan dahilinde yürütülür. (2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. MADDE 11 – (1) Müdürün verdiği görevleri itina ve titizlikle yerine getirmek, talimatlarına uymak, müdürlüğe müracaat edenlerin ve gelen evrakların cevaplandırılarak takibini sağlamaktır. (5) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak. Ecrimisillerle ilgili işlemler 2886 sayılı yasanın 75.maddesi ile 775 ve 5393 sayılı kanunlar çerçevesinde yürütülür. MADDE 29- (1)İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. A)Tüm personel; denetim, tetkik, araştırma, soruşturma iş ve işlemlerini, gidilecek yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutarlar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamazlar. Hizmet mahallerinde yapılan çalışmaları ve çalışan personeli kontrol ederek Müdürlüğe rapor eder.

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir,  dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır. (5)  Çalışanın ölümü halinde,  kendisine verilen yazı,  belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. MADDE 19 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. I) Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin fazla ve yersiz ödemelerde sorumluluğu, bu yönetmeliğin 10. 11-İşleri organize eder, personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev bölümünün işleyişini sağlar, meydana gelen aksaklıkları Başkan yardımcısına veya Başkana bildirir. MADDE 21- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *